suport intensiu escolarització inclusiva (abans Usee)

qui s’adreça el Suport

Als alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.

L’atenció dels alumnes que reben aquest suport és responsabilitat de tot l’equip docent i en concret del tutor del grup de referència,  l’alumne ha d’anar al seu grup de referència, i és aquest espai que ha d’adaptar-se a la necessitat de l’alumne

La proposta d’escolarització respon a l’informe de reconeixement de necessitats específiques de suport educatives elaborat per l’EAP per als alumnes escolaritzats des de de 2n cicle educació infantil fins  4rt ESO, al llarg de l’escolarització i en qualsevol etapa

-Documentació administrativa i expedient acadèmic dels alumnes. Els alumnes que reben el suport SIEI han disposar del dictamen i/o informe de reconeixement de necessitats educatives especials elaborat per l’EAP i el Pla de suport individualitzat (PI). La documentació administrativa restant serà la mateixa per a la de l’alumne en general.

-Avaluació. Els alumnes amb pla de suport  individualitzat han de ser avaluats, en les comissions d’avaluació del seu grup-classe o grup d’alumnes, en referència als criteris d’avaluació descrits en el seu PI.

L’organització dels suports s’emmarca en el plantejament global que fa el centre per l’educació inclusiva de l’alumnat. Correspon a l’equip directiu, amb la col·laboració de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), determinar els criteris i la gestió dels recursos d’atenció a la diversitat de l’alumnat, amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell de participació i d’aprenentatge de l’alumnat del grup de referència. És important la implicació del claustre i el consell escolar.

Els centres compten amb l’assessorament de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP).

Les famílies han d’estar informades de la proposta d’escolarització, i col·laborar en l’elaboració del PI.