Unitats docents centres de DGAIA

Les unitats docents dels centres de la DGAIA són espais educatius singulars, fruit de la col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.Aquesta col·laboració respon fonamentalment a la necessitat de garantir el dret a l’educació de tots els nois i les noies que resideixen als centres residencials d’educació intensiva (CREI) i que per aquestes circumstàncies no poden assistir a un centre educatiu ordinari.

En els centres residencials d’educació intensiva hi resideixen aquells nois i noies tutelats per l’administració que per les seves circumstàncies personals, socials i familiars requereixen un entorn protector i intensiu d’intervenció per tal d’afavorir el seu procés de desenvolupament personal.

Els docents que treballen als CREI ho fan en un context específic i singular on tots els professionals tenen per objectiu fomentar el procés de desenvolupament personal dels nois i les noies per tal d’afavorir la seva inclusió social.

L’activitat docent que es du a terme en aquestes unitats s’ha d’adaptar a les necessitats i les característiques dels nois i les noies i ha d’estar vinculada a l’activitat educativa global dels centres amb la finalitat d’aconseguir una intervenció integrada i efectiva.

Les aules es configuren en grups petits d’alumnes, generalment la ràtio és de 6 alumnes, i això un disseny personalitzat de l’acció educativa. Els docents han d’incorporar un alt grau de flexibilitat a l’hora de definir la intervenció amb cada alumne, tenint en compte la situació de cadascú i la temporalitat de l’estada al centre, la qual no s’ajusta al calendari escolar.

Els docents han de generar entorns de treball positius i és especialment important que l’aula sigui un entorn segur, amb rutines estructurades. Cal que els límits i les normes estiguin clars i, a més, siguin fiables i consistents. L’activitat proposada ha de ser dinàmica i proactiva, i ha de partir dels interessos i de la participació dels alumnes per generar un clima de treball i una predisposició favorable dels nois i les noies per als aprenentatges.

Per poder orientar en el disseny d’un itinerari formatiu adequat a cada alumne és important disposar del màxim d’informació en relació amb la seva trajectòria escolar prèvia, el seu nivell acadèmic actual, les seves motivacions i les seves expectatives de futur. Això permetrà ubicar-lo a l’aula i establir un pla de treball amb un objectiu pedagògic específic per a ell al més aviat possible i optimitzar, així, el temps i l’activitat que es dugui a terme des de l’àmbit escolar.

Amb l’objectiu de donar continuïtat als estudis dels alumnes o per tal d’ajudar-los a escollir un itinerari formatiu que s’ajusti a les seves característiques i circumstàncies, els docents poden  impartir o preparar els diferents estudis previstos al sistema educatiu.

Bona part de la feina que es fa ha a les aules ha de tenir per objectiu aconseguir que l’alumne adquireixi autonomia i competències personals suficients per tornar a vincular-se al sistema educatiu. Això implica fer un procés d’acompanyament consistent i un bon tancament quan el noi o la noia deixa d’assistir a les aules del CREI i comença a assistir a un centre ordinari.  

és molt important que els docents dediquin una part del seu temps a coordinar i compartir informació amb els professionals que treballen als centres on aquests alumnes retornaran, o aniran per primera vegada, un cop transcorregut el temps d’intervenció intensiva. Compartir el procés que el jove ha fet al CREI i explicar la tasca que s’hi ha dut a terme, el grau d’aprofitament dels seus aprenentatges i el disseny de l’itinerari formatiu que s’ha previst, i fer l’acompanyament en el procés de vinculació d’aquests alumnes als instituts d’educació secundària, escoles d’adults o d’altres, així com fer-ne partícips els equips d’atenció psicopedagògica (EAP), serà determinant per afavorir l’acolliment dels centres receptors.