És un servei social d'atenció especialitzada del Sistema català de serveis socials, universal i gratuït, per als infants de fins a sis anys i les seves famílies.

Aquest servei és prestat pels CDIAP, públics o concertats, organitzats com a xarxa assistencial sectoritzada i repartits per tot el territori de Catalunya.

Hi ha dues vies d'accés:

 -Posant-se en contacte amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família

 -Per indicació o derivació d'algun altre dispositiu assistencial d'atenció a la infància.

L'origen de la necessitat de valoració de l'infant pot provenir de diversos llocs: escola, atenció primària… i  derivat al CDIAP que li correspongui per zona.

El CDIAP fa el diagnòstic i facilita el tractament : logopèdia, fisioteràpia, tractament psicològic, etc.

En cas d'infants amb alguna discapacitat es podrà tramitar el reconeixement del grau al CAD corresponent en funció del territori.

Més informació consulteu l’apartat d’Atenció precoç del Departament de treball, afers socials i famílies.

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) és un servei sanitari pertanyent a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública del Servei Català de la Salut.

Realitza funcions d’atenció especialitzada a la salut mental i d’assistència psiquiàtrica en règim ambulatori.

Format per un conjunt multiprofessional de metges-psiquiatres, psicòlegs, diplomats en infermeria, diplomats en treball social i personal administratiu que garanteixen una atenció professional, confidencial i personalitzada.

 

Quins serveis ofereix?

El CSMIJ ofereix un conjunt diversificat de serveis diagnòstics, terapèutics, i d’orientació en salut mental.

Atén els aspectes i necessitats biopsicosocials dels nens, nenes i adolescents i de les seves famílies.

Desenvolupa funcions de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia.

 

Amb qui es coordina?

Coordina les seves activitats amb el Servei d’Atenció Primària de Salut, Serveis Socials i altres equipaments comunitaris.

Forma part d’un circuit assistencial psiquiàtric on es coordina amb altres serveis d’urgències i d’hospitalització en salut mental.

 

Qui pot ser atès ?

El CSMIJ atén a tots els menors de 18 anys .

Com es sol·licita l’atenció?

Per indicació del pediatre o el metge de família, EAP,...(es pot accedir per indicació d’altres serveis especialitzats dels circuits assistencials o comunitaris)

Cercador de centres de salut mental de Catalunya

Els equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) reben els casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas.

Elaboren plans de millora per a l'infant i la seva família, fan el seguiment i el tractament un cop s'han aplicat les mesures proposades, tant si estan en el nucli familiar com en un centre o en una família d'acollida.

Són els responsables de coordinar els altres equips i serveis.


Més informació a la web del Departament de treball, afers socials i família.