CREDA

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

Es tracta d’un model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i al seu entorn propi de Catalunya. Actualment hi ha 10 CREDA, cadascun amb una zona d’actuació àmplia, generalment coincideix amb un Servei Territorial.

  • Derivats per l’EAP de la zona a través d’un full protocol·litzat de demanda amb les dades pertinents per valorar la idoneïtat i característiques de l’alumnat pel que es sol·licita atenció logopèdica.
  • El infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de sordesa (ORL) la família, el CDIAP o l’EAP poden accedir directament al CREDA.